لیست قیمت کولر گازی ال جی

مدل نام محصول کد محصول نام محصول عملکرد  مشخصات فنی  قیمت مصرف کننده
اسپلیت
اینورتر
(کم مصرف)
Inverter

10 سال
گارانتی
آرت کول
(کم مصرف)

Art Cool Inverter
AV096MTQ کولر گازی اسپلیت 9000 Artcool Inverter سرد و گرم اسپلیت کم مصرف - ظرفیت 9000 BTU                       2,920,000 
AV126MTQ کولر گازی اسپلیت 12000 Artcool Inverter اسپلیت کم مصرف - ظرفیت 12000 BTU                       3,240,000 
AV186MTQ کولر گازی اسپلیت 18000 Artcool Inverter اسپلیت کم مصرف - ظرفیت 18000 BTU                       4,390,000 
AV246MTQ کولر گازی اسپلیت 24000 Artcool Inverter اسپلیت کم مصرف - ظرفیت 24000 BTU                       5,400,000 
نکست پلاس
نکست پلاس 2
(کم مصرف)


Next Plus Inverter
Next Plus II Inverter
NP097SK1 کولر گازی اسپلیت 9000 Next Plus Inverter سرد و گرم اسپلیت کم مصرف - ظرفیت 9000 BTU                       3,350,000 
BV096STQ کولر گازی اسپلیت 9000 Next Plus II Inverter
NP127SK1 کولر گازی اسپلیت 12000 Next Plus Inverter اسپلیت کم مصرف - ظرفیت 12000 BTU                       3,610,000 
BV126STQ کولر گازی اسپلیت 12000 Next Plus II Inverter
NP187SK1 کولر گازی اسپلیت 18000 Next Plus Inverter اسپلیت کم مصرف - ظرفیت 18000 BTU                       5,220,000 
BV186STQ کولر گازی اسپلیت 18000 Next Plus II Inverter
NP247SK1 کولر گازی اسپلیت 24000 Next Plus Inverter اسپلیت کم مصرف - ظرفیت 24000 BTU                       6,160,000 
BV246STQ کولر گازی اسپلیت 24000 Next Plus II Inverter
NP277SK1 کولر گازی اسپلیت 27000 Next Plus II Inverter اسپلیت کم مصرف - ظرفیت 27000 BTU                       6,420,000 
 نکست تایتان
(کم مصرف)

Next Titan Inverter 
NT097SK1 کولر گازی اسپلیت 9000 Next Titan سرد و گرم اسپلیت کم مصرف - ظرفیت 9000 BTU                       2,984,000 
NT127SK1 کولر گازی اسپلیت 12000 Next Titan اسپلیت کم مصرف - ظرفیت 12000 BTU                       3,150,000 
NT187SK3 کولر گازی اسپلیت 18000 Next Titan اسپلیت کم مصرف - ظرفیت 18000 BTU                       4,355,000 
NT247SK3 کولر گازی اسپلیت 24000 Next Titan اسپلیت کم مصرف - ظرفیت 24000 BTU                       5,160,000 
نکست وان
(کم مصرف)

Next One Inverter
NV096TQ کولر گازی اسپلیت 9000 Next One Inverter سرد و گرم اسپلیت کم مصرف - ظرفیت 9000 BTU                       2,610,000 
NV126TQ کولر گازی اسپلیت 12000 Next One Inverter اسپلیت کم مصرف - ظرفیت 12000 BTU                       2,880,000 
NV186TQ کولر گازی اسپلیت 18000 Next One Inverter اسپلیت کم مصرف - ظرفیت 18000 BTU                       3,930,000 
NV246TQ کولر گازی اسپلیت 24000 Next One Inverter اسپلیت کم مصرف - ظرفیت 24000 BTU                       4,990,000 
بیگ (کم مصرف)  
Inverter Big
TV306STQ کولر گازی اسپلیت 30000 Big Inverter سرد و گرم اسپلیت کم مصرف - ظرفیت 30000 BTU                       6,700,000 
TB307SK1
 نکست فایتینگ
(کم مصرف)

Next Fighting Inverter 
NF187SKT3-C کولر گازی اسپلیت  18000 Next Fighting سرد اسپلیت کم مصرف - ظرفیت 18000 BTU                       3,809,200 
NF247SKT3-C کولر گازی اسپلیت  24000 Next Fighting اسپلیت کم مصرف - ظرفیت 24000 BTU                       4,355,970 
NF187SKT1 کولر گازی اسپلیت  18000 Next Fighting سرد و گرم اسپلیت کم مصرف - ظرفیت 18000 BTU                       3,920,000 
NF247SKT1 کولر گازی اسپلیت  24000 Next Fighting اسپلیت کم مصرف - ظرفیت 24000 BTU                       4,526,100 
اسپلیت
معمولی

5 سال
گارانتی
تایتان جدید

New Titan
NB096TQ کولر گازی اسپلیت 9000 New Titan سرد و گرم اسپلیت - ظرفیت 9000 BTU                       2,350,000 
NB126TQ کولر گازی اسپلیت 12000 New Titan اسپلیت - ظرفیت 12000 BTU                       2,675,000 
NB186TQ کولر گازی اسپلیت 18000 New Titan سرد و گرم اسپلیت - ظرفیت 18000 BTU                       3,585,000 
NB186TC سرد                      3,425,000 
NB246TQ کولر گازی اسپلیت 24000 New Titan سرد و گرم اسپلیت - ظرفیت 24000 BTU                       3,990,000 
NB246TC سرد                      3,750,000 
ایستاده  اینورتر  AP-W48GTAO کولر گازی ایستاده 48000 Inverter مدل 2017 سرد و گرم ایستاده کم مصرف - ظرفیت 48000 BTU                       9,550,000 

برای دریافت لیست قیمت کلیک کنید

لینک کمکی از گوگل درایو