لیست قیمت کولر گازی ال جی

مدل نام محصول کد محصول نام محصول عملکرد  مشخصات فنی  قیمت مصرف کننده
اسپلیت
اینورتر
(کم مصرف)
Inverter

10 سال
گارانتی
آرت کول
(کم مصرف)

Art Cool Inverter
AV096MTQ کولر گازی اسپلیت 9000 Artcool Inverter سرد و گرم اسپلیت کم مصرف - ظرفیت 9000 BTU               3,125,600     
AV126MTQ کولر گازی اسپلیت 12000 Artcool Inverter اسپلیت کم مصرف - ظرفیت 12000 BTU               
AV186MTQ کولر گازی اسپلیت 18000 Artcool Inverter اسپلیت کم مصرف - ظرفیت 18000 BTU               4,694,100      
AV246MTQ کولر گازی اسپلیت 24000 Artcool Inverter اسپلیت کم مصرف - ظرفیت 24000 BTU              
نکست پلاس
نکست پلاس 2
(کم مصرف)


Next Plus Inverter
Next Plus II Inverter
NP097SK1 کولر گازی اسپلیت 9000 Next Plus Inverter سرد و گرم اسپلیت کم مصرف - ظرفیت 9000 BTU               3,531,100      
BV096STQ کولر گازی اسپلیت 9000 Next Plus II Inverter
NP127SK1 کولر گازی اسپلیت 12000 Next Plus Inverter اسپلیت کم مصرف - ظرفیت 12000 BTU               3,789,800       
BV126STQ کولر گازی اسپلیت 12000 Next Plus II Inverter
NP187SK1 کولر گازی اسپلیت 18000 Next Plus Inverter اسپلیت کم مصرف - ظرفیت 18000 BTU              5,487,900        
BV186STQ کولر گازی اسپلیت 18000 Next Plus II Inverter
NP247SK1 کولر گازی اسپلیت 24000 Next Plus Inverter اسپلیت کم مصرف - ظرفیت 24000 BTU              6,354,300        
BV246STQ کولر گازی اسپلیت 24000 Next Plus II Inverter
NP277SK1 کولر گازی اسپلیت 27000 Next Plus II Inverter اسپلیت کم مصرف - ظرفیت 27000 BTU              6,619.000       
 نکست تایتان
(کم مصرف)

Next Titan Inverter 
NT097SK1 کولر گازی اسپلیت 9000 Next Titan سرد و گرم اسپلیت کم مصرف - ظرفیت 9000 BTU              3,214,800       
NT127SK1 کولر گازی اسپلیت 12000 Next Titan اسپلیت کم مصرف - ظرفیت 12000 BTU              3,388,900        
NT187SK3 کولر گازی اسپلیت 18000 Next Titan اسپلیت کم مصرف - ظرفیت 18000 BTU              4,578,100       
NT247SK3 کولر گازی اسپلیت 24000 Next Titan اسپلیت کم مصرف - ظرفیت 24000 BTU              5,317,300         
نکست وان
(کم مصرف)

Next One Inverter
NV096TQ کولر گازی اسپلیت 9000 Next One Inverter سرد و گرم اسپلیت کم مصرف - ظرفیت 9000 BTU 
NV126TQ کولر گازی اسپلیت 12000 Next One Inverter اسپلیت کم مصرف - ظرفیت 12000 BTU 
NV186TQ کولر گازی اسپلیت 18000 Next One Inverter اسپلیت کم مصرف - ظرفیت 18000 BTU 
NV246TQ کولر گازی اسپلیت 24000 Next One Inverter اسپلیت کم مصرف - ظرفیت 24000 BTU              5,346,700         
بیگ (کم مصرف)  
Inverter Big
TV306STQ کولر گازی اسپلیت 30000 Big Inverter سرد و گرم اسپلیت کم مصرف - ظرفیت 30000 BTU              6,916,900        
TB307SK1
 نکست فایتینگ
(کم مصرف)

Next Fighting Inverter 
NF187SKT3-C کولر گازی اسپلیت  18000 Next Fighting سرد اسپلیت کم مصرف - ظرفیت 18000 BTU              3,809,200         
NF247SKT3-C کولر گازی اسپلیت  24000 Next Fighting اسپلیت کم مصرف - ظرفیت 24000 BTU              4,355,970          
NF187SKT1 کولر گازی اسپلیت  18000 Next Fighting سرد و گرم اسپلیت کم مصرف - ظرفیت 18000 BTU              4,045,000           
NF247SKT1 کولر گازی اسپلیت  24000 Next Fighting اسپلیت کم مصرف - ظرفیت 24000 BTU              4,655,000        
اسپلیت
معمولی

5 سال
گارانتی
تایتان جدید

New Titan
NB096TQ کولر گازی اسپلیت 9000 New Titan سرد و گرم اسپلیت - ظرفیت 9000 BTU              3,470,000       
NB126TQ کولر گازی اسپلیت 12000 New Titan اسپلیت - ظرفیت 12000 BTU              2,810,000      
NB186TQ کولر گازی اسپلیت 18000 New Titan سرد و گرم اسپلیت - ظرفیت 18000 BTU              3,760,000        
NB186TC سرد             3,600,000        
NB246TQ کولر گازی اسپلیت 24000 New Titan سرد و گرم اسپلیت - ظرفیت 24000 BTU              4,150,000       
NB246TC سرد             3,890,000         
ایستاده  اینورتر  AP-W48GTAO کولر گازی ایستاده 48000 Inverter مدل 2017 سرد و گرم ایستاده کم مصرف - ظرفیت 48000 BTU              9,550,000     
ایستاده  حاره ای  AP-W50GT3E0 کولر گازی ایستاده 50000 حاره ای مدل 2017 سرد و گرم ایستاده حاره ای تک فاز - ظرفیت 50000 BTU              9,800,000       
ایستاده  حاره ای  AP-W50LT3E0 کولر گازی ایستاده 50000 حاره ای مدل 2017 سرد و گرم ایستاده حاره ای سه فاز - ظرفیت 50000 BTU              10,200,000