لیست قیمت کولر گازی ال جی

مدلکد محصولنام محصولعملکرد مشخصات فنی قیمت مصرف کننده
آرت کول

Art Cool
AV096MTQکولر گازی اسپلیت 9000 Artcool Inverterسرد و گرماسپلیت کم مصرف - ظرفیت 9000 BTU - سرد و گرم                       2,920,000 
AV126MTQکولر گازی اسپلیت 12000 Artcool Inverterسرد و گرماسپلیت کم مصرف - ظرفیت 12000 BTU - سرد و گرم                       3,240,000 
AV186MTQکولر گازی اسپلیت 18000 Artcool Inverterسرد و گرماسپلیت کم مصرف - ظرفیت 18000 BTU - سرد و گرم                       4,390,000 
AV246MTQکولر گازی اسپلیت 24000 Artcool Inverterسرد و گرماسپلیت کم مصرف - ظرفیت 24000 BTU - سرد و گرم                       5,400,000 
نکست پلاس

Next Plus
BV096STQکولر گازی اسپلیت 9000 Next Plus Inverterسرد و گرماسپلیت کم مصرف - ظرفیت 9000 BTU - سرد و گرم                       3,350,000 
BV126STQکولر گازی اسپلیت 12000 Next Plus Inverterسرد و گرماسپلیت کم مصرف - ظرفیت 12000 BTU - سرد و گرم                       3,610,000 
BV186STQکولر گازی اسپلیت 18000 Next Plus Inverterسرد و گرماسپلیت کم مصرف - ظرفیت 18000 BTU - سرد و گرم                       5,220,000 
BV246STQکولر گازی اسپلیت 24000 Next Plus Inverterسرد و گرماسپلیت کم مصرف - ظرفیت 24000 BTU - سرد و گرم                       6,160,000 
نکست وان

Next One
NV096TQکولر گازی اسپلیت 9000 Next One Inverterسرد و گرماسپلیت کم مصرف - ظرفیت 9000 BTU - سرد و گرم                       2,610,000 
NV126TQکولر گازی اسپلیت 12000 Next One Inverterسرد و گرماسپلیت کم مصرف - ظرفیت 12000 BTU - سرد و گرم                       2,880,000 
NV186TQکولر گازی اسپلیت 18000 Next One Inverterسرد و گرماسپلیت کم مصرف - ظرفیت 18000 BTU - سرد و گرم                       3,930,000 
NV246TQکولر گازی اسپلیت 24000 Next One Inverterسرد و گرماسپلیت کم مصرف - ظرفیت 24000 BTU - سرد و گرم                       4,890,000 
بیگ  BigTV306STQکولر گازی اسپلیت 30000 Big Inverterسرد و گرماسپلیت کم مصرف - ظرفیت 30000 BTU - سرد و گرم                       6,610,000 
تایتان جدید

New Titan
NB096TQکولر گازی اسپلیت 9000 New Titanسرد و گرماسپلیت - ظرفیت 9000 BTU - سرد و گرم                       2,300,000 
NB126TQکولر گازی اسپلیت 12000 New Titanسرد و گرماسپلیت - ظرفیت 12000 BTU - سرد و گرم                       2,650,000 
NB186TQکولر گازی اسپلیت 18000 New Titanسرد و گرماسپلیت - ظرفیت 18000 BTU - سرد و گرم                       3,570,000 
NB186TCکولر گازی اسپلیت 18000 New Titan سردسرداسپلیت - ظرفیت 18000 BTU - سرد                       3,400,000 
NB246TQکولر گازی اسپلیت 24000 New Titanسرد و گرماسپلیت - ظرفیت 24000 BTU - سرد و گرم                       3,910,000 
NB246TCکولر گازی اسپلیت 24000 New Titan سردسرداسپلیت - ظرفیت 24000 BTU - سرد                       3,720,000 
تایتان  TitanS126TQکولر گازی اسپلیت 12000 Titanسرد و گرماسپلیت - ظرفیت 12000 BTU - سرد و گرم                       2,610,000 
S186TQکولر گازی اسپلیت 18000 Titanسرداسپلیت - ظرفیت 18000 BTU - سرد                       3,200,000 
اسمایل  SmileS126MQکولر گازی اسپلیت 12000 Smileسرد و گرماسپلیت - ظرفیت 12000 BTU - سرد و گرم                       1,757,000 
ایستادهAPW48GTAOکولر گازی اسپلیت 48000 L Styleسرد و گرمایستاده کم مصرف - ظرفیت 48000 BTU - سرد و گرم                       9,100,000 
LP-H488T2A0کولر گازی اسپلیت 48000 حاره ای سرد و گرمایستاده دور ثابت - ظرفیت 48000 BTU - سرد و گرم                       7,430,000 
TPH808FLA5کولر گازی اسپلیت 80000 دور ثابتسرد و گرمایستاده دور ثابت - ظرفیت 80000 BTU - سرد و گرم                     13,910,000 
پنجره ای W-196BCکولر گازی پنجره ای 18000 بدون کنترل سردسردپنجره ای - دور ثابت - ظرفیت 18000 - سرد - بدون کنترل                       1,650,000