لیست قیمت کولر گازی ال جی

مدل کد محصول نام محصول عملکرد  مشخصات فنی  قیمت مصرف کننده
آرت کول

Art Cool
AV096MTQ کولر گازی اسپلیت 9000 Artcool Inverter سرد و گرم اسپلیت کم مصرف - ظرفیت 9000 BTU - سرد و گرم                        2,920,000 
AV126MTQ کولر گازی اسپلیت 12000 Artcool Inverter سرد و گرم اسپلیت کم مصرف - ظرفیت 12000 BTU - سرد و گرم                        3,240,000 
AV186MTQ کولر گازی اسپلیت 18000 Artcool Inverter سرد و گرم اسپلیت کم مصرف - ظرفیت 18000 BTU - سرد و گرم                        4,390,000 
AV246MTQ کولر گازی اسپلیت 24000 Artcool Inverter سرد و گرم اسپلیت کم مصرف - ظرفیت 24000 BTU - سرد و گرم                        5,400,000 
نکست پلاس

Next Plus
BV096STQ کولر گازی اسپلیت 9000 Next Plus Inverter سرد و گرم اسپلیت کم مصرف - ظرفیت 9000 BTU - سرد و گرم                        3,350,000 
BV126STQ کولر گازی اسپلیت 12000 Next Plus Inverter سرد و گرم اسپلیت کم مصرف - ظرفیت 12000 BTU - سرد و گرم                        3,610,000 
BV186STQ کولر گازی اسپلیت 18000 Next Plus Inverter سرد و گرم اسپلیت کم مصرف - ظرفیت 18000 BTU - سرد و گرم                        5,220,000 
BV246STQ کولر گازی اسپلیت 24000 Next Plus Inverter سرد و گرم اسپلیت کم مصرف - ظرفیت 24000 BTU - سرد و گرم                        6,160,000 
نکست وان

Next One
NV096TQ کولر گازی اسپلیت 9000 Next One Inverter سرد و گرم اسپلیت کم مصرف - ظرفیت 9000 BTU - سرد و گرم                        2,610,000 
NV126TQ کولر گازی اسپلیت 12000 Next One Inverter سرد و گرم اسپلیت کم مصرف - ظرفیت 12000 BTU - سرد و گرم                        2,880,000 
NV186TQ کولر گازی اسپلیت 18000 Next One Inverter سرد و گرم اسپلیت کم مصرف - ظرفیت 18000 BTU - سرد و گرم                        3,930,000 
NV246TQ کولر گازی اسپلیت 24000 Next One Inverter سرد و گرم اسپلیت کم مصرف - ظرفیت 24000 BTU - سرد و گرم                        4,890,000 
بیگ  Big TV306STQ کولر گازی اسپلیت 30000 Big Inverter سرد و گرم اسپلیت کم مصرف - ظرفیت 30000 BTU - سرد و گرم                        6,610,000 
تایتان جدید

New Titan
NB096TQ کولر گازی اسپلیت 9000 New Titan سرد و گرم اسپلیت - ظرفیت 9000 BTU - سرد و گرم                        2,300,000 
NB126TQ کولر گازی اسپلیت 12000 New Titan سرد و گرم اسپلیت - ظرفیت 12000 BTU - سرد و گرم                        2,650,000 
NB186TQ کولر گازی اسپلیت 18000 New Titan سرد و گرم اسپلیت - ظرفیت 18000 BTU - سرد و گرم                        3,570,000 
NB186TC کولر گازی اسپلیت 18000 New Titan سرد سرد اسپلیت - ظرفیت 18000 BTU - سرد                        3,400,000 
NB246TQ کولر گازی اسپلیت 24000 New Titan سرد و گرم اسپلیت - ظرفیت 24000 BTU - سرد و گرم                        3,910,000 
NB246TC کولر گازی اسپلیت 24000 New Titan سرد سرد اسپلیت - ظرفیت 24000 BTU - سرد                        3,720,000 
تایتان  Titan S126TQ کولر گازی اسپلیت 12000 Titan سرد و گرم اسپلیت - ظرفیت 12000 BTU - سرد و گرم                        2,610,000 
S186TQ کولر گازی اسپلیت 18000 Titan سرد اسپلیت - ظرفیت 18000 BTU - سرد                        3,200,000 
اسمایل  Smile S126MQ کولر گازی اسپلیت 12000 Smile سرد و گرم اسپلیت - ظرفیت 12000 BTU - سرد و گرم                        1,757,000 
ایستاده APW48GTAO کولر گازی اسپلیت 48000 L Style سرد و گرم ایستاده کم مصرف - ظرفیت 48000 BTU - سرد و گرم                        9,100,000 
LP-H488T2A0 کولر گازی اسپلیت 48000 حاره ای  سرد و گرم ایستاده دور ثابت - ظرفیت 48000 BTU - سرد و گرم                        7,430,000 
TPH808FLA5 کولر گازی اسپلیت 80000 دور ثابت سرد و گرم ایستاده دور ثابت - ظرفیت 80000 BTU - سرد و گرم                      13,910,000 
پنجره ای  W-196BC کولر گازی پنجره ای 18000 بدون کنترل سرد سرد پنجره ای - دور ثابت - ظرفیت 18000 - سرد - بدون کنترل                        1,650,000